* گزینه هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند الزامی می باشد.

مشخصات فردی

تاریخ تولد

مشخصات تحصیلی

(مشغول به تحصیل در دوره بلند مدت یا سفیران(اتمام تا 1397/06/31))

راههای ارتباطی

تلفن ثابت (کد شهرستان + شماره تماس)

ارسال مدارک

حداکثر حجم مجاز 2MB

حداکثر حجم مجاز 4MB

تا چها فایل در این قسمت قابل بارگزاری است(حداکثر 4MB)

تذکر : درصورت عدم دریافت مدرک تحصیلی حوزوی به جای آن آخرین ارزیابی تحصیلی بارگذاری شود    

تا 2 فایل در این قسمت قابل بارگزاری است(حداکثر 4MB)

حداکثر حجم مجاز 4MB